People

Faculty:

Students:

Alumni:

 • Jiazhi Zeng (曾家智) -> Tencent                 Wenhai Luo (罗文海) -> China Southern Power Grid
 • Qiuxia Li (李秋霞) -> Kugou                        Junlun Ma (马俊沦) -> Southern Metropolis Entertainment Weekly
 • Xiang Deng (邓湘) -> Guangfa Bank           Jian He (何坚) -> The University of Texas at Austin
 • Guoqiang Peng (彭国强) -> Huawei             Zhida Guo (郭志达) -> Huizhou Power Supply Bureau
 • Yupeng Zeng (曾宇鹏)                              Yi Liang (梁懿) -> China Mobile
 • Siyong Liang (梁思永)->  University of Pennsylvania
 • Aikun Li(黎爱坤)-> Baidu                          Xiaojian Wang ( 王小建)->Oracle

Collaborators:

 • Keith Ross @ NYU-POLY
 • Yong Liu @ NYU-POLY
 • Xiaojun Hei @ HUST
 • Yonggang Wen @ NTU
 • ……